دست نوشت های تورج شش بلوکی علمداری

نظریه و حیات ، معماری به مثابه تصویر زندگی

دست نوشت های تورج شش بلوکی علمداری

نظریه و حیات ، معماری به مثابه تصویر زندگی

دست نوشت های تورج شش بلوکی علمداری

دست نوشت های تورج شش بلوکی علمداری

  • ۰
  • ۰

هنرهای تجسمی

معماری در باور من یک هنر تجسمی است که به شدت در گیر کانسپشن (اندیشه ورزی) و ادراک قرار داره که قبل از ساخت و ترسیم اون روی کاغذ در ذهن و قوه تجسم ما شکل گرفته است.

  • تورج شش بلوکی علمداری